ประกาศ อบต.ฆอเลาะ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การลดขั้นตอนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะเรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้ราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๕๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายคุณรรมจริยธรมของ (ข้ราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450